Ná? sortiment

OBCHODNí PODMíNKY

pro prodej zbo?í prost?ednictvím e-shopu

 

1.úVODNí USTANOVENí1.1 Tyto obchodní podmínky spole?nosti Sconto Nábytek, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiá?ova 947, I?O: 257 23 944, zapsané v obchodním rejst?íku vedeném Městskym soudem v Praze pod sp. zn. C 145176 (dále jen ?prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ob?anského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti kupní smlouvou uzavíranou prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.nacajobs.com (dále jen ?e-shop“ nebo ?obchod).


1.2 Není-li vyslovně uvedeno jinak, pro ú?ely těchto obchodních podmínek se pova?uje za spot?ebitele ka?dy ?lověk, ktery mimo rámec své podnikatelské ?innosti nebo mimo rámec samostatného vykonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen ?spot?ebitel“).


1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo?né sjednat v kupní smlouvě a mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.


1.4 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzav?ít pouze v ?eském jazyce.


1.5 Znění obchodních podmínek m??e prodávající měnit ?i doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu se pou?ijí obchodní podmínky ve znění ú?inném ke dni jejího uzav?ení.
 

2.UZAV?ENí KUPNí SMLOUVY2.1 V objednávce zbo?í je kupující povinen uvádět správně a pravdivě v?echny po?adované údaje. Tyto údaje budou prodávajícím pova?ovány za správné a pravdivé, prodávající není povinen jakkoli zkoumat jejich správnost ?i aktuálnost a neodpovídá za p?ípadné komplikace zp?sobené uvedením nepravdivych ?i neaktuálních údaj? ze strany kupujícího.


2.2 Ve?kerá prezentace zbo?í umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího ohledně tohoto zbo?í. Umístění nabízeného zbo?í na e-shop není bez dal?ího nabídkou k uzav?ení kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepou?ije.


2.3 Prodávající p?ijetí objednávky kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.


2.4 Okam?ikem doru?ení potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího je kupní smlouva uzav?ena.


2.5 Kupující bere na vědomí, ?e prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li dodání zbo?í mo?né z d?vod? na straně vyrobce ?i z d?vodu vy??í moci.


2.6 Kupující nabyvá vlastnictví ke zbo?í zaplacením celé kupní ceny.


2.7 Kupující souhlasí s pou?itím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé p?i pou?ití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy nese kupující.


2.8 Uzav?ením kupní smlouvy kupující vyslovně potvrzuje, ?e si je vědom toho, ?e tyto obchodní podmínky tvo?í nedílnou sou?ást kupní smlouvy a ?e se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostate?nym zp?sobem p?ed uzav?ením kupní smlouvy upozorněn a měl mo?nost se s nimi v plném znění seznámit.


2.9 Kupující bere na vědomí, ?e zbo?í lze objednat pouze v mno?ství obvyklém pro domácnost.

 

3. CENY A PLATEBNí PODMíNKY3.1 Ceny zbo?í uvedené v e-shopu jsou orienta?ní a jsou uvedeny v?etně DPH. Nezahrnují v?ak náklady spojené s dodáním zbo?í (?lánek 3.3.).


3.2 Ceny zbo?í v rámci e-shopu se mohou li?it od cen, je? jsou u toto?ného zbo?í uvedeny v provozovnách prodávajícího; kupující není oprávněn po?adovat p?i nákupu v provozovně prodávajícího sní?ení ceny dle ceny uvedené u toto?ného zbo?í v e-shopu, a naopak.


3.3 Vyobrazené doplňky, p?íslu?enství a dekorativní p?edměty nejsou sou?ástí zakoupeného zbo?í, pokud není vyslovně v popisu zbo?í uvedeno jinak.


3.4 E-shop obsahuje informace o nákladech spojenych s dodáním zbo?í. Tyto informace platí pouze v p?ípadech, kdy je zbo?í doru?ováno v rámci území ?eské republiky. Prodávající nedodává zbo?í mimo území ?eské republiky. Tyto náklady spojené s dodáním zbo?í je kupující povinen uhradit prodávajícímu spole?ně s kupní cenou.


3.5 Ve?keré informace o platebních podmínkách obdr?í kupující v rámci e-mailu, kterym prodávající potvrzuje p?ijetí objednávky.


3.6 P?ípadné slevy z ceny zbo?í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4. ODSTOUPENí OD KUPNí SMLOUVY


4.1 Ustanovení tohoto ?lánku se vztahují vyhradně jen na kupujícího, ktery je spot?ebitelem.


4.2 Kupující bere na vědomí, ?e dle ustanovení § 1837 písm. d) ob?anského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zbo?í upraveného podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu.


4.3 Nejedná-li se o p?ípad uvedeny v ?l. 4.2. ?i o jiny p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spot?ebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení d?vodu, a to do ?trnácti (14) dn? ode dne p?evzetí zbo?í. Odstoupení od kupní smlouvy musí byt prodávajícímu v této lh?tě odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující vyu?ít internetovy formulá?. Odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující dále zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího.


4.4 V p?ípadě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od po?átku ru?í. Zbo?í musí byt kupujícím vráceno do ?trnácti (14) dn? ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lh?ta se pova?uje za zachovanou, pokud p?ed jejím uplynutím bude zbo?í prodávajícímu odesláno.


4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese ve?keré náklady spojené s navrácením zbo?í prodávajícímu.


4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za sní?ení hodnoty zbo?í, které vzniklo v d?sledku nakládání s tímto zbo?ím jinak, ne? je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funk?nost. Prodávající si tímto vyhrazuje právo na poměrné sní?ení navrácené kupní ceny s ohledem na úroveň po?kození, opot?ebení ?i znehodnocení vráceného zbo?í.


4.7 V p?ípadě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do ?trnácti (14) dn? ode dne, kdy prodávajícímu do?lo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, a to stejnym zp?sobem, jakym ji od kupujícího p?ijal, ?i jinym zp?sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dal?í náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu d?íve, ne? mu kupující zbo?í p?edá nebo proká?e, ?e zbo?í prodávajícímu odeslal.


4.8 Byl-li ke zbo?í poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzav?ena s rozvazovací podmínkou, ?e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbyvá darovací smlouva ohledně takového dárku ú?innosti a kupující je povinen spolu se zbo?ím prodávajícímu vrátit i poskytnuty dárek.

 

5. DODáNí ZBO?í5.1 Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zbo?í uvedená v objednávce.


5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo?í na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je zbo?í dodáváno, pokud to podmínky dovolují, p?ed první vchodové dve?e budovy, její? adresa byla ozna?ena jako místo dodání. Zbo?í bude dodáno prodávajícím s vyu?itím t?etích subjekt? (dopravc?). Kupující je povinen byt p?ítomen na místě dodání a poskytnout dopravci ve?kerou pot?ebnou sou?innost, p?ípadně k tomuto ú?elu zajistit p?ítomnost jiné osoby.


5.3 Kupující je povinen informovat p?edem prodávajícího o p?ípadnych slo?itych podmínkách ?i p?eká?kách pro dodávku ?i vykládku zbo?í.


5.4 Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen p?evzít zbo?í v provozovně prodávajícího a zbo?í nep?evezme nejpozději do ?trnácti (14) dn? od doru?ení vyzvy k odběru nebo v jiné dohodnuté lh?tě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud ji? do?lo k uhrazení kupní ceny, bude v p?ípadě odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu zp?sobem dohodnutym mezi stranami.


5.5 Je-li z d?vod? na straně kupujícího nutno zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jinym zp?sobem, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.


5.6 P?i p?evzetí zbo?í je kupující povinen zkontrolovat neporu?enost obalu zbo?í, zda zbo?í není zjevně po?kozeno a zda je kompletní. V p?ípadě shledání rozsáhlého poru?ení obalu není kupující povinen zbo?í p?evzít. Pokud takové zbo?í p?evezme, popí?e stru?ně poru?ení obalu nebo po?kození zbo?í v dodacím nebo vydejovém listu p?i jeho potvrzení. Podpisem dodacího/vydejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, ?e obal byl neporu?en a zbo?í nevykazovalo zjevné po?kození.


5.7 Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl dopravci údaje tykající se kupujícího v rozsahu nezbytném pro ?ádné dodání zbo?í.


5.8 Nebezpe?í ?kody na zbo?í p?echází na kupujícího p?evzetím zbo?í.

 

6. PRáVA Z VADNéHO PLNěNí, JAKOST P?I P?EVZETí6.1 Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se ?ídí p?íslu?nymi obecně závaznymi právními p?edpisy (zejména ustanoveními § 1914 a? 1925, § 2099 a? 2117, a v p?ípadě, ?e kupující je spot?ebitelem, rovně? ustanoveními § 2161 a? § 2174 ob?anského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, ?e dodávany produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.


6.2 Uplatnit práva z vadného plnění je mo?né pouze ve vztahu ke zbo?í zakoupenému u prodávajícího.


6.3 Prodávající doporu?uje kupujícímu oznámit vadu zbo?í prost?ednictvím webového reklama?ního protokolu. Reklamaci, tj. oznámení vady, je dále mo?né u?init i na provozovně prodávajícího nebo písemně doporu?enym dopisem zaslanym na adresu sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a p?íjmení, adresu a telefonní nebo e-mailovy kontakt kupujícího, ?íslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zbo?í, fotodokumentaci a bli??í popis vady.


6.4 V p?ípadě, ?e je kupující spot?ebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot?ebního zbo?í v době dvaceti ?ty? měsíc? od p?evzetí zbo?í; zároveň projeví-li se vada v pr?běhu ?esti měsíc? ode dne p?evzetí zbo?í kupujícím, má se za to, ?e zbo?í bylo vadné ji? p?i p?evzetí.


6.5 V p?ípadě, kdy kupující nakupuje zbo?í v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci samostatného vykonu svého povolání, tj. kupující není spot?ebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot?ebního zbo?í, v době dvanácti měsíc? od p?evzetí zbo?í.


6.6 V p?ípadě, ?e je kupující spot?ebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve slo?itych p?ípadech do t?í pracovních dn?. Do této lh?ty se nezapo?ítává doba p?imě?ená podle druhu vyrobku ?i slu?by pot?ebná k odbornému posouzení vady a té? doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podklad? pot?ebnych pro její posouzení. Reklamace v?etně odstranění vady musí byt vy?ízena bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 30 dn? ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na del?í lh?tě. Zp?sob vy?ízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.


6.7 Za vadu zbo?í se nepova?uje (mimo jiné) obvykly barevny nebo strukturovany rozdíl u p?írodních materiál? (nap?. k??e), textilních a umělych materiál? (nap?. jsou-li u nábytkovych látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovanych ploch. Za vadu zbo?í se nepova?ují také rozdíly rozměr? u ?alouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, ?e v?echny rozměry uvedené v e-shopu jsou uvedeny s mo?nou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.


6.8 U zbo?í prodávaného za ni??í cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla tato ni??í cena sjednána.


6.9 Dal?í práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zbo?í upravuje reklama?ní ?ád prodávajícího.

 

7. OCHRANA OSOBNíCH úDAJ? A ZASíLáNí OBCHODNíCH SDěLENí7.1 Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává ú?ad pro ochranu osobních údaj? (?úOOú“).


7.2 Prodávající provádí zpracování osobních údaj? kupujícího za ú?elem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně.


7.3 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, ?e se seznámil s informací o zpracování osobních údaj? spole?ností Sconto Nábytek, s.r.o.. Informace o zpracování Oú je p?ístupná na webové stránce www.nacajobs.com/informaceozpracovaniou.


7.4 V p?ípadě, ?e kupující nebude realizovat odběr nebo montá? zbo?í osobně, podpisem obchodních podmínek souhlasí s tím, ?e nezbytné osobní údaje budou poskytnuté t?etím subjekt?m, které budou tyto slu?by zabezpe?ovat.


7.5 Osobní údaje budou uchovávané v elektronické podobě v informa?ní systému prodávajícího nebo v ti?těné podobě na kupních smlouvách.

 

8. ZáVěRE?Ná USTANOVENí8.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ?ádnymi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 ob?anského zákoníku.


8.2 K mimosoudnímu ?e?ení spot?ebitelskych spor? z kupní smlouvy je p?íslu?ná ?eská obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro ?e?ení spor? on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr je mo?né vyu?ít p?i ?e?ení spor? mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spot?ebitelské centrum ?eská republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Na?ízení Evropského parlamentu a Rady ?. 524/2013.


8.3 Ve?keré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou ?i s e-shopem se ?ídí ?eskym právem.


8.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neú?inné, nebo se takovym stane, nastoupí ustanovení, jeho? smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibli?uje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dot?ena platnost ostatních ustanovení.

8.5 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. P?ístup k archivovanym kupním smlouvám má prodávající, p?ípadně subjekt pově?eny archivací.

8.6 Kontaktní údaje prodávajícího: Sconto Nábytek, s.r.o., Jeremiá?ova 947, 155 00 Praha 5 Stod?lky, http://www.nacajobs.com/kontakty/.V Praze dne 30.4.2019
Sconto Nábytek, s.r.o.

 

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版