Ná? sortiment

Obchodní podmínky pro prodej, dodávku a montá? zbo?í

platné pro prodej zbo?í v provozovnách

spole?nosti Sconto Nábytek, s.r.o., I?O: 257 23 944, Jeremiá?ova 947, 155 00 Praha 5 (?prodávající“)


1. úVODNí USTANOVENí

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (?OP“) upravují vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzav?enou v provozovnách prodávajícího.

 

1.2. Kupní smlouva je uzav?ena p?ijetím nabídky prodávajícího kupujícím, v písemné formě. Změny kupní smlouvy vy?adují písemnou formu.

 

1.3. Smlouva se pova?uje za uzav?enou té? zaplacením zbo?í oproti p?edání.

 

2. PLATEBNí PODMíNKY

 

2.1. Ceny zbo?í jsou smluvní a jsou uváděny v?. DPH. Nezahrnují montá? a dopravu.

 

2.2 V p?ípadě koupě zbo?í zaplatí kupující p?i uzav?ení kupní smlouvy prodávajícímu zálohu ve vy?i 30% kupní ceny. Záloha bude zú?tována p?i doplatku kupní ceny p?ed dodáním zbo?í. V p?ípadě, ?e prodávající umo?ní kupujícímu odstoupit od smlouvy, vzniká prodávajícímu právo na odstupné a? do vy?e 30% z kupní ceny zbo?í, slou?ící jako náhrada za vzniklé náklady. Druhá věta § 1992 ob?anského zákoníku (Zákon 89/2012 Sb.) se nepou?ije. Prodávající je oprávněn pou?ít na úhradu odstupného kupujícím slo?enou zálohu.

 

2.3 Kupující má právo na p?evzetí zbo?í a? po úplném zaplacení kupní ceny, nebyla-li sjednána úhrada ve splátkách. Kupující nabyvá vlastnické právo ke zbo?í a? zaplacením celé kupní ceny. Nebezpe?í ?kody na věci p?echází na kupujícího okam?ikem jeho p?evzetí.

 

2.4 Kupující bere na vědomí, ?e zbo?í lze objednat pouze v mno?ství obvyklém pro domácnost.

 

3. DODáNí ZBO?í

 

3.1 Zbo?í se prodává na základě vystavenych neprodejnych vzork? nebo katalog? a je dodáváno obvykle v demontovaném stavu.

 

3.2 P?edpokládany termín dodání je sjednán ve smlouvě; p?i prodlení s dodáním je kupující oprávněn po?adovat slevu 0,3 % z ceny za ka?dy zapo?aty tyden prodlení.

 

3.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li dodání zbo?í mo?né z d?vod? na straně vyrobce ?i z d?vodu vy??í moci.

 

3.4 P?i sjednání osobního p?evzetí kupující p?evezme zbo?í (je-li skladem) ihned, nejpozději do 10 pracovních dn? od sjednaného termínu. Je-li kupující v prodlení s p?evzetím a nepo?ádá z d?le?itého d?vodu o odklad, má prodávající právo ú?tovat mu náhradu náklad? za uskladnění ve vy?i 100,- K? za ka?dy den prodlení.

 

3.5 P?i osobním p?evzetí p?edlo?í kupující originál kupní smlouvy a je povinen zkontrolovat neporu?enost obalu zbo?í, zda zbo?í není zjevně po?kozeno a je kompletní.

 

3.6 P?i dodání na místo ur?ené kupujícím je zbo?í dodáváno, dovolují-li to podmínky, p?ed první vchodové dve?e budovy, a to s vyu?itím t?etích subjekt? (dopravc?). Kupující je povinen byt p?ítomen na místě dodání a poskytnout dopravci sou?innost, p?ípadně k tomuto ú?elu zajistit p?ítomnost jiné osoby. Je-li z d?vod? na straně kupujícího nutno zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jinym zp?sobem, uhradí kupující náklady s tím spojené.

 

4. PRáVA Z VADNéHO PLNěNí

 

4.1 Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se ?ídí p?íslu?nymi právními p?edpisy (zejm. ust. § 1914 a? 1925, § 2099 a? 2117 ob?anského zákoníku, a je-li kupující spot?ebitelem, i ust. § 2161 a? 2174 ob?anského zákoníku). Podrobnosti upravuje reklama?ní ?ád prodávajícího.

 

4.2 Kupujícímu se doporu?uje oznámit vadu zbo?í prost?ednictvím webového reklama?ního protokolu: sconto.cz/reklamacni-protokol. Oznámení vady je mo?né u?init i na provozovně prodávajícího nebo doporu?enym dopisem zaslanym do sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat: jméno, p?íjmení, adresu, tel. nebo e-mail kupujícího, ?íslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zbo?í, fotodokumentaci a popis vady.

 

4.3 Kupující-spot?ebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zbo?í v době 24 měsíc? od p?evzetí; projeví-li se vada v pr?běhu 6 měsíc? od p?evzetí, má se za to, ?e zbo?í bylo vadné ji? p?i p?evzetí. Není-li kupující spot?ebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zbo?í v době 12 měsíc? od p?evzetí.

 

4.4 Je-li kupující spot?ebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve slo?itych p?ípadech do 3 pracovních dn?. Do této lh?ty se nezapo?ítává p?imě?ená doba pot?ebná k odbornému posouzení vady, a té? doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podklad? pot?ebnych pro její posouzení. Reklamace, v?. odstranění vady bude vy?ízena bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 30 dn? od uplatnění, pokud se strany nedohodnou na del?í lh?tě.

 

5. OCHRANA OSOBNíCH úDAJ?

 

5.1 Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává ú?ad pro ochranu osobních údaj? (?úOOú“).

 

5.2 Prodávající provádí zpracování osobních údaj? kupujícího za ú?elem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

 

5.3 Kupující svym podpisem obchodních podmínek potvrzuje, ?e se seznámil s informací o zpracování osobních údaj? spole?ností Sconto Nábytek, s.r.o.. Informace o zpracování Oú je p?ístupná na webové stránce sconto.cz/informaceozpracovaniou.

 

5.4 V p?ípadě, ?e kupující nebude realizovat odběr nebo montá? zbo?í osobně, podpisem obchodních podmínek souhlasí s tím, ?e nezbytné osobní údaje budou poskytnuté t?etím subjekt?m, které budou tyto slu?by zabezpe?ovat.

 

5.5 Osobní údaje budou uchovávané v elektronické podobě v informa?ní systému prodávajícího nebo v ti?těné podobě na kupních smlouvách.

 

5.6 Pokud kupující nemá zájem o zasílání obchodních sdělení tykajících se vyrobk? nebo slu?eb prodávajícího na kontakt kupujícího, ktery získal v souvislosti s prodejem vyrobk? nebo slu?eb prodávajícího, m??e kupující po?ádat o odhlá?ení prost?ednictvím prodejního personálu, emailem na info@sconto.cz  nebo prost?ednictvím www.nacajobs.com/odvolani. 

 

6. ZáVěRE?Ná USTANOVENí

 

6.1 Vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se ?ídí právem ?R.

 

6.2 K mimosoudnímu ?e?ení spot?ebitelskych spor? je p?íslu?ná ?eská obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro ?e?ení spor? on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm lze vyu?ít p?i ?e?ení spor? z kupní smlouvy. Evropské spot?ebitelské centrum ?eská republika: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Na?ízení Evropského parlamentu a Rady ?. 524/2013.

 

6.3 Kupující potvrzuje, ?e se seznámil s obsahem těchto OP, souhlasí s nimi a p?evzal pravidla pro správné pou?ívání a údr?bu zbo?í.

 

V Praze dne 25.5. 2018
Sconto Nábytek, s.r.o.

 

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版