Ná? sortiment

Pravidla pro správné pou?ívání nábytku

 1. Nábytek pou?ívejte vyhradně v uzav?enych a zast?e?enych suchych prostorech. Chraňte ho p?ed p?ímym slune?ním světlem a atmosférickymi vlivy. Vnit?ní teplota vzduchu místnosti by měla byt v rozmezí +15 a? +30 ?C s relativní vlhkostí v rozmezí 40-70 %. Nábytek by neměl byt umístněny ve vzdálenosti men?í ne? 1 m od aktivních zdroj? tepla. Nábytek nesmí byt umístěny v místech, kde se během dne mění vlhkost vzduchu (kuchyně bez digesto?e – p?íprava jídel, koupelna bez dostate?ného odvětrávání apod.). Nábytek musí v?dy stát na rovné plo?e. Chraňte povrch nábytku p?ed jakymkoli mechanickym po?kozením (mechanické zatě?ování – rázy, nadměrny tlak, ostré a ?pi?até p?edměty atd.). Ka?dy novy nábytek má svou specifickou v?ni, která ?asem vymizí.
 2. ?idle by neměly byt ve vzdálenosti men?í ne? p?l metru od aktivních zdroj? tepla, nap?íklad topnych těles, sporák?, stejně jako v oblastech s vysokou vlhkostí (nad 80 %).
 3. P?ípustné zatí?ení lepené nebo ohybané ?idle je maximálně 110 kg.
 4. Sedací soupravy s funkcí rozkladu nejsou ur?eny a technologicky uzp?sobeny pro ka?dodenní spaní!
 5. Montá? nábytku musí byt provedena v souladu s pokyny a za pou?ití vhodnych montá?ních nástroj?. Montá? nábytku musí byt prováděna na měkkém povrchu, bez prachu, písku a ne?istot. V p?ípadě zji?tění po?kození některého z díl? p?ed zapo?etím samotné montá?e nábytku, ?i p?i nalezení jinych nesrovnalostí, se zdr?te montá?e a bez prodlení tyto skute?nosti oznamte prodejci.
 6. Pokud sestavujete ?idle se?roubováním jednotlivych díl?, neutahujte ?rouby nohou a? ?na doraz“. Ponechte ?roub?m nohou jistou v?li, ?idli postavte na rovném povrchu na její nohy a p?ed kone?nym uta?ením v?echny díly pe?livě srovnejte. Teprve poté ?rouby pevně utáhněte. Pokud nábytek p?esunujete, ?iňte tak vyhradně bez jeho jakéhokoliv zatí?ení! Poznámka:

  Stěhováním nábytku tahem po zemi hrozí jeho trvalé po?kození, v některych p?ípadech i po?kození podlahy. Pokud budete chtít s nábytkem pohybovat, uchopte jej za svislé prvky nábytku, tj. jeho strany (boky), nohy nebo tuhé konstruk?ní prvky, v dolní ?ásti nábytku. P?i p?esouvání je nezbytné nábytek mírně nazdvihnout tak, aby se ?ádnou ?ástí p?i p?esouvání nedotykal podlahy, ani stěn místnosti. Rozhodně nelze nábytek chytit za jeho vodorovné díly (horní ?ásti, ?uplíky, atd.), nebo p?ichycené pol?tá?e, ?alounění pohovky a k?esla. Tyto sou?ásti mohou byt náchylné k po?kození, vět?inou tvo?í estetickou ?ást nábytku a nejsou ur?eny k uchycení p?i stěhování.

 7. P?i sestavování nábytku by měly byt jednotlivé díly pe?livě srovnány (úhly, úhlop?í?ky, osy). A? po správném umístění hlavních ?ástí je mo?né upravovat otvírání dví?ek nábytku ?rouby, které jsou umístěny v pantech nábytku.
 8. Pokud nastanou v d?sledku bě?ného pou?ívání v?le u jednotlivych element? nábytku, okam?itě je odstraňte dota?ením p?íslu?nych ?ástí a ?roub?. Tyto v?le je v pr?běhu u?ívání nábytku nutné kontrolovat a p?ípadně je ihned odstranit dota?ením.
 9. Nezatě?ujte neúměrně vá? nábytek. Neúměrné zatí?ení m??e zp?sobit jeho trvalé po?kození. Zároveň je pot?eba nábytek chránit p?ed nep?imě?enym mechanickym namáháním, které m??e byt zp?sobeno nap?íklad: sezením na opěrkách hlavy a rukou, stoupáním si na okraje, pou?íváním u?itkovych k?esel v jiné poloze, ne? jaká vyplyvá z jejich konstrukce a jejich obvyklého umístění, skákáním, nevhodnou ?inností zví?at apod.
 10. P?i rozkládání sedací soupravy nebo pohovky, je d?le?ité tuto operaci provádět p?ed nábytkem - ve st?edu jeho ?í?ky. P?i rozkládání mimo osu m??e dojít k nevratnému po?kození kování.
 11. Na ?idle, pohovky, sedací soupravy a l??ka nikdy nestoupejte, ani se na nich nehoupejte.
 12. Chcete-li zachovat barevnou stálost jednotlivych ?ástí nábytku, nevystavujte nábytek del?ímu p?ímému slune?nímu zá?ení. UV zá?ení m??e zp?sobit postupné změny v barvě d?evěnych, dyhovanych, ko?enych i textilních ?ástí nábytku. ?ásti nábytku nijak nezakryvejte, m??e tím dojít ke vzniku tmavych skvrn pod p?edměty, které nábytek zakryvaly.
 13. Na vrchní ?ásti nábytku nikdy nepokládejte horké p?edměty (nádobí, ?ehli?ky). Nábytek chraňte p?ed kontaktem s vlhkostí, rozpou?tědly a jinymi agresivními látkami (jako nap?. odlakova?, lak na vlasy) nebo jejich deriváty. P?i kontaktu nábytku s těmito látkami m??e dojít k nevratnému po?kození ?ástí, které se projevuje změnou nebo zakalením barvy jednotlivych ?ástí, p?ípadně změnou struktury materiálu.
 14. Vzhledem k povaze vyrobních surovin a zp?sobu vyroby (?emeslná ru?ní vyroba) jsou u některych typ? nábytku (nap?. ratan) mo?né odchylky od linearity, rozdílnost ve tvaru a velikosti mezi kopiemi stejného modelu, stejně jako ve vyskytu p?írodních dutin a vystupk? na povrchu. Vyskyt drobnych prasklinek a nevypadavych suk? nem??e v ?ádném p?ípadě oslabit pevnostní strukturu nábytku.
 15. Nábytek z p?írodních materiál?, jako je ratan, bambus, masiv je vyráběn a barven speciálními technologiemi. V d?sledku toho jsou mo?né změny zbarvení jednotlivych ?ástí, zap?í?iněné nestejnou vyrobní procedurou. Dal?í faktory, jako p?vod d?eva (rozmanitost p?dy, vegeta?ní podmínky) a odli?né mno?ství suk? p?ispívají k zvyraznění nekonzistence barevnosti i v rámci jedné série. V p?ípadě d?evěnych dyh a masivu se mohou objevit p?irozené odchylky v barvě těchto materiál? - v d?sledku rozdílné savosti a nasycení, během vyrobního procesu.
 16. Oblo?ení prvky z ratanu má jen dekorativní ú?el, zejména pro lep?í estetické cítění nábytku. Z d?vodu jeho specifické jemné montá?e (se?ívání, lepení), byste měli byt p?i ?i?tění těchto díl? opatrní. Za tyto prvky nikdy netahejte a mechanicky je nanamáhejte.
 17. Nábytek ze d?eva (v?etně masivního d?eva, bambusu a ratanu ) a p?írodní dyhy zachovávají p?írodní vlastnosti a struktury vychozího materiálu. Jednotlivé ?ásti mohou obsahovat drobné rozdíly ve zabarvení a struktu?e d?eva nebo p?írodní dyhy. Tyto rozdíly se mohou vyskytnout mezi jednotlivymi prvky jednoho kusu nábytku, stejně jako mezi jednotlivymi kopiemi nábytku. Tyto rozdíly potvrzují p?írodní p?vod kone?ného vyrobku, a zejména to, ?e ka?dy kus nábytku je jedine?ny a jediny svého druhu. Struktura povrchu nábytku na nás m??e p?sobit také r?znym vizuálním dojmem, ktery zd?razňuje hodnotu nábytku a ukazuje na p?írodní p?vod pou?itych materiál? p?i vyrobě. Je t?eba zd?raznit, ?e d?evo i p?írodní dyha vykazují rozdíly v odstínu, barvě a struktu?e, ukazující na odli?né podmínky, které p?sobily na strom v době jeho vegeta?ního r?stu (viz bod 16).
 18. K??e je p?írodní materiál. Její specifi?nost je zejména jedine?nost, někdy nerovná struktura, která tvo?í její nenahraditelnou krásu. Men?í skvrnky, jizvy, ?íly, mate?ská znaménka, drsněj?í ?ásti, vrásky, variace tlou??ky, drsnosti povrchu, p?ípadně jeho zvlnění, a drobné rozdíly v barvě, jsou známkou p?irozenosti a p?írodního charakteru k??e.
 19. Pokud se na nábytku objeví vybledlé místo na ko?enych ?ástech, nejedná se o závadu. Vznik míst odli?né barvy v d?sledku vystavení nábytku bě?nému slune?nímu zá?ení, p?ípadně vy??í mí?e pou?ívání ?oblíbeného místa“ na vyrobku jsou normální.
 20. Ko?ené prvky typu ?Bycast“ jsou tvo?eny spodní vrstvou ?típané k??e, která je laminována za tepla. Nejbě?něj?ím typem je vysoce leskly a jemny povrch. V mnoha p?ípadech dochází u tohoto povrchu k efektu ?pull–up“ (efekt lokálního projasnění/patina, nebo nedokonalého vypnutí).
 21. Po vybalení ko?eného nábytku se mohou objevit v materiálu, tvo?ícím jeho ?alounění, nechtěné faldy a p?ehyby, které jsou zp?sobeny balením nábytku. Tento typ nedokonalosti ko?enych ?ástí se vět?inou bě?nym pou?íváním odstraní. Proces narovnání ko?enych ?ástí do správné polohy lze urychlit jejich ob?asnym ru?ním nata?ením.
 22. Vyměna vyplně sedadel, loketních opěrek, pol?tá??, ?alounění nábytku, nebo ko?enych ?ástí musí byt provedena tak, aby byl zachován p?vodní tvar a struktura nábytku a smí jí provádět pouze osoba k tomu odborně zp?sobilá.
 23. P?i bě?ném pou?ití měkkych ?ástí ?alouněného nábytku (sedáky, opěrákové podru?ky) m??e postupem ?asu dojít k bě?nému opot?ebení (vět?ímu vyle?tění a ohlazení plochy ?alounění, zvlnění potahu, tvorbě záhyb?, pocitovému změknutí). Jedná se o normální jev, v d?sledku bě?ného pou?ívání, hmotnosti a tělesné teploty lidí, kte?í nábytek pou?ívají.
 24. Jednotlivé kusy nábytku vyrobené v r?znych vyrobních ?ar?ích se mohou odli?ovat v odstínech ko?enych ?ástí nebo potahové látky, stejně tak v barvách dekoru u nábytku z plo?nych materiál? nebo masivního d?eva.
 25. Některé látky, které jsou nekvalitní - jsou vyrobeny nekvalitním nebo vyraznym barvením (nap?. riflovina), mohou zp?sobit nevratné obarvení ?alounění nábytku.
 26. Matrace se nesmí p?i p?epravě p?ehybat ani rolovat. Matrace nelze z hygienickych d?vod? měnit. Nejvhodněj?í podklad matrace je lamelovy ro?t s odstupem lamel cca 3cm. Matrace nechte ka?dy den větrat. P?ípustné rozměrové tolerance: matrace: ?í?ka a délka +/-20 mm; vy?ka +/- 10mm (?SN EN 1334); ?alouněny nábytek s pevnym ?alouněním: celková vy?ka +/-10mm; vy?ka pol?tá?? +/- 3%; pravoúhlost ?tvercovych a obdélníkovych ploch +/- 1% (?SN 91 0015).

Pravidla pro správné ?i?tění a údr?bu nábytku

 1. Nábytek by měl byt ?i?těn vysáváním nejméně 1x za tyden. Otírat ho lze mírně vlhkym měkkym flanelovym had?íkem. Nezbytné je v?ak jeho bezprost?ední osu?ení měkkym, suchym had?íkem. Pokud nedojde k dokonalému vysu?ení nábytku, m??e dojít k jeho nevratnému po?kození. ?astěj?í d?kladné ?i?tění m??e vést k zesvětlení barvy, nebo dokonce po?kození materiálu, ze kterého je nábytek vyroben.
 2. Dlouhou ?ivotnost nábytku zajistíte tím, ?e budete z nábytku pravidelně stírat prach. Nábytek by také neměl p?ijít do kontaktu s lidskym potem, kosmetickymi p?ípravky, zbytky stravy a ostatními ne?istotami vze?lymi z ?innosti domácnosti.
 3. P?ípadné skvrny a ne?istoty by měly byt okam?itě odstraněny měkkym ?istym flanelovym had?íkem namo?enym ve vla?né vodě bez vynalo?ení vět?ího tlaku. Nezbytné je bezprost?edně po namo?ení místo krou?ivym pohybem osu?it měkkym a suchym had?íkem.
 4. Jakékoliv ?i?tění ?alounění je pot?eba provádět s rozmyslem. Doporu?ujeme nejprve vy?istit maly kousek (nejlépe v zadní ?neviditelné“ ?ásti nábytku). Tím vyzkou?íte, jak se p?ípadně po ?i?tění změní barva nebo struktura ?alounění.
 5. Pro ?i?tění potahové látky v ?ádném p?ípadě nepou?ívejte chemické látky, jako rozpou?tědla, ?edidla, benzín a alkohol. Nepou?ívejte: pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpou?tědla a ?isticí prost?edky, ve kterych jsou rozpou?tědla obsa?ena.
 6. Ko?ené ?ásti jsou během zpracování v ko?elu?ně speciálně upraveny tak, aby byla co nejdéle zachována jejich jemnost a pru?nost. Ko?ené ?ásti nábytku tedy nevy?adují zvlá?tní pé?i.
 7. Ko?ené ?ásti by měly byt udr?ovány v ?istotě. Tyto ?ásti je pot?eba ochraňovat zejména proti prachu. Na ?i?tění tohoto jemného prachu se doporu?uje pou?ívat ?isticí vále?ek na textil, nebo jemny had?ík.
 8. Skvrny a ne?istoty by měly byt z ko?enych nebo textilních ?ástí odstraněny okam?itě bez zbyte?ného prodlení měkkym bavlněnym had?íkem navlh?enym vla?nou vodou.
 9. Odborné ?i?tění (za pou?ití speciálních ?isticích prost?edk?) a údr?ba ko?eného nábytku se doporu?uje v intervalu alespoň 1x ro?ně.
 10. údr?ba nábytku za pou?ití volně prodejnych p?ípravk? pro ?i?tění ko?eného nábytku je pouze na vlastní zodpovědnost kupujícího.
 11. Je nep?ípustné pou?ívat pro ?i?tění nábytku látky, které obsahují silikony, vosky a abraziva. Pou?ití chemikálií pro údr?bu nábytku m??e zp?sobit nevratné strukturální změny pou?itych materiál?.
 12. Pro bě?né ?i?tění nábytku bez starostí, doporu?ujeme pou?ití vyhradně nabídky ?isticích prost?edk? dostupnych na na?ich prodejnách.
 13. Pozn.: Pravidla pro správné pou?ívání, ?i?tění a údr?bu nábytku jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy.
一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版