Ná? sortiment

Postup p?i reklamaci zbo?í

  • Nezapomeňte si prosím uchovat doklad o nákupu vyrobku v prodejnách nebo na e-shopu SCONTO. Je?tě ne? nás kontaktujete, doklad si prosím p?ipravte. Zjednodu?íte tak na?i vzájemnou komunikaci.

  • Pokud zjistíte jakoukoliv vadu nebo po?kození zakoupeného zbo?í, nepokra?ujte s montá?í. Kontaktujte prosím pracovníky reklama?ního oddělení na adrese reklamace@sconto.cz. Reklamaci m??ete podat také po?tou nebo osobně na prodejně, kde jste nákup provedli.

  • Zbo?í ani jeho ?ásti není t?eba nikam vozit. Nejprve kontaktujte reklama?ní oddělení, kde se s pracovníky domluvíte na dal?ím postupu.

Reklamace musí obsahovat


A? u? reklamujete osobně, emailem nebo po?tou, sou?ástí Va?í ?ádosti musí byt následující údaje:

  • ?íslo smlouvy
  • Jméno a p?ímení
  • Telefon, e-mail
  • Název zbo?í
  • Popis závady
  • P?ípadně ilustrující fotografie

Jak zbo?í reklamovat?

Reklamaci je mo?né podat pouze písemnou formou. Telefonické nahlá?ení reklamace není mo?né.

V p?ípadě zaslání reklamace nám velmi pom??e, pokud vyzna?íte vadny díl p?ímo do montá?ního návodu a ten nám po?lete spolu s reklamací. Urychlí to cely proces reklamace.

Online formulá?

Po vyplnění reklama?ního protokolu Vás budeme kontaktovat s ?e?ením Va?í reklamace.

Po?tou, nebo e-mailem

Osobně na obchodním domě

Reklamaci je mo?né podat také osobně na obchodním domě, kde byl vadny kus zakoupen. Naopak telefonické nahlá?ení reklamace není mo?né – v?dy je t?eba reklamaci sepsat. Tento dokument pak slou?í pro dolo?ení reklamace.

Kontakty na reklama?ní oddělení

E-mailová adresa na centrální reklamace
reklamace@sconto.cz

Telefonní ?íslo na centrální reklamace
+420 225 510 169

Dal?í informace

Odstoupení od smlouvy


Pravidla pro správné pou?ívání nábytku, pokyny k údr?bě a ?i?tění


Reklama?ní ?ád


On-line reklama?ní protokol

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版