Ná? sortiment

Co je SCONTO Club?


Proto?e si na?ich zákazník? velmi vá?íme, p?ipravili jsme pro ně mo?nost, stát se ?leny SCONTO Club. ?lenství v na?em Clubu p?iná?í samé vyhody a ?ádné závazky.

Pro? bych se měl stát ?lenem?


P?edně získáte mo?nost nakupovat za vyjime?ně vyhodné ceny, a to i mimo období ak?ních nabídek. Velká vět?ina produkt? na e-shopu má SCONTO Club cenu, sami se tak m??ete p?esvěd?it, ?e se ?lenství skute?ně vyplatí. SCONTO Club ceny jsou uvedeny také na informa?ních lístcích u vybranych vyrobk? ve v?ech obchodních domech SCONTO Nábytek.

Tím ale vyhody SCONTO Clubu nekon?í – mezi dal?í vyhody pat?í 30% narozeninová sleva na nábytek. V?echny ?leny pravidelně informujeme e-mailem o probíhajících akcích a p?ipravujeme pro ně r?zné tematické inspirace.

Jak se stát ?lenem?


  1. V obchodních domech
    P?i uzav?ení kupní smlouvy zájemce o ?lenství vyplní krátky dotazník, ve kterém vysloví sv?j souhlas se ?lenstvím, zároveň m??e dobrovolně vyplnit s prodejcem jméno a kontaktní údaje pro zasílání informací o slevovych akcí.

  2. Na e-shopu
    V pr?běhu nákupu na e-shopu se zákazník m??e rozhodnout pro ?lenství ve SCONTO Clubu. ?lenské vyhody je mo?né ?erpat okam?itě, ji? p?i prvním nákupu.

Je t?eba se prokazovat ?lenskou karti?kou?


Nikoliv, ?lenské karti?ky nevydáváme. P?i nákupu na e-shopu se po registraci sta?í p?ihlásit. P?i nákupu na prodejně najdou Vá? ú?et v systému ochotní prodejci.

Mohu zru?it ?lenství?


?lenové SCONTO Clubu mají právo kdykoli zru?it své ?lenství, a to na základě prohlá?ení o ukon?ení ?lenství ve SCONTO Clubu zaslaného písemně na adresu:


SCONTO Nábytek, s.r.o.
Oregon House Zli?ín
?evnická 170/4
Praha - Zli?ín
PS? 155 21

nebo online na adresu info@sconto.cz.

Je v tom nějaky há?ek?


Není. Neváhejte a roz?i?te ?ady ?len? SCONTO Clubu.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版